Tag Archives: vatandaşlık

Babaannemiz 1934 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş – kendisine Bulgaristan vatandaşlığı almak istiyoruz

Yadigar E. tarafından talep edilen bilgi:

Soru: Babannemiz 1934 yılında Türkiye’ye göç etmiştir. Kendisi sağ ve yaşlı olduğu halde sağlığı yerinde. Kendisine vatandaşlık almak istiyoruz. Ankara devlet arşivlerinden göç belgesi ve arşiv kayıtlarını istedik. Bize gönderdiler. Yalnız evrakta memleketi Romanya olarak yazıyor. Tarihte o zamanlar Bulgaristan ve Romanya toprakları el değiştirmiş olduğundan dolayı o şekilde yazmaktadır. Şu anda bu topraklar Bulgaristana verilmiş. Size ekteki belgeleri gönderiyorum. İncelemenizi ve vatandaşlık işlemleri için görüşmek istiyorum. Ben üniversiteyi Bulgaristan’da okudum ve belgelerimi sürekli sizlere tercüme ettirdiğim için sizi tanıyorum. Babaannemin evrakını inceleyip bana dönebilir misiniz? Ne yapmamız gerektiği konusunda işlemlere başlamak istiyoruz sizlerle. Bilgileriniz rica eder iyi çalışmalar dileriz.

Sayın Yadigar E.

Verdiğiniz bilgiler ışığında ne yazık ki size yardımcı olаmayacağız. Sözkonusu topraklar Bulgaristan’dan Romanya’ya verildiğinden dolayı orada bulunan nüfus doğal olarak Romanya vatandaşı olmuştur. 1936 yılında Türkiye ile Romanya arasındaki anlaşmaya esasen  Türkiye’ye toplu göç gerçekleştirilmiştir. Netice itibariyle sözkonusu göçmenlerin vatandaşlık hakları Türkiye ve Romanya arasında düzenlenmiş olup vatandaşlık iade talepleri Bulgaristan yerine Romanya’ya yöneltilmelidir.

İyi günler dileriz.

Yatırım+1 Yıl İkamet

YATIRIM üzerinden: yasal düzenlemelere göre Bulgaristan’da oturma izni almış, yapmış olduğu yatırımları arttırmış ve bir (1) yıl ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 14a’ya esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde “süreli” ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izni en az beş (5) yıl üst üste yenilenmiş ve kesintiye uğramamış olmalıdır.

—–4. Yapılan yatırımın türüne bağlı olarak madde 14a’da belirtilen kişilerin ibraz etmesi gereken belgeler:

—–4.1. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen yapılan yatırımları gösterir Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen tasdik belgesi.

—–4.2. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlen, yapılan yatırımlara dair faaliyetleri gösterir tasdik belgesi.

—–5. Gelirler Milli Müsteşarlığı ve Belediye Başkanlıkları tarafından düzenlenen, kanunun ilgili maddesindeki durumların mevcut olmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–8. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–9. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname

—–10. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–11. Özgeçmiş

—–12. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–13. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–14. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

Ödül Olarak Vatandaşlık

BAKAN TEKLİFİ: Bulgar vatandaşı olmasında yarar görülen kişilerin ilgili bakan tarafından teklif edilmesiyle ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 16’ya esasen

—–1. İlgili bakan tarafından Adalet Bakanına gönderilen yazı.

—–2. Vatandaşlığa alınması teklif edilen kişinin noter onaylı kabul beyanı.

Kabul beyanı 14 yaşından gün almamış olanların adından anne ve baba tarafından beraber imzalanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından imzalanır.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar kabul beyanlarını kendileri imzalar, anne ve babası tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından imzalanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından imzalanır..

Ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk ile ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–3. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi. Kişinin Bulgaristan’da ikamet etmesi durumunda ibraz edilir.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–8. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–9. Özgeçmiş

—–10. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–11. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–12. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

Vatandaşlıktan Çıkma İşlemi

BULGAR VATANDAŞLIĞINDAN çıkmak ibraz edilmesi gereken belgeler:

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 20’ye esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-3’te örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

14 yaşından gün almamış olanlar ile hukuki ehliyetsiz olan kişiler adından anne ve baba beraber ya da yasal vasi başvurabilir. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından başvurulur. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından başvurulur.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar başvurularını şahsen yaparlar. Dilekçeleri kendileri tarafından imzalanır, anne ve babası tarafından beraber veya yasal vasileri tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından paraflanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından paraflanır.

Vatandaşlık başvurusuna dair ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk iler ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Yabancı vatandaşlığa hak kazanıldığını veya yabancı vatandaşlığın alınmasına dair işlemin başlatılmış olduğunu gösterir belge.

—–4. Yurtdışından sürekli ikamet ettiğini gösterir belge – ikametgah belgesi.

—–5. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–6. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–7. Özgeçmiş

—–8. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–9. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–10. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edemez.

– 14 yaşından gün almamış olanlar için mülakat anne ve babayla beraber veya yasal vasileriyle yapılır. 14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlarla mülakat ebeveynleri veya yasal vasilerinin refakatinde yapılır.