Tag Archives: Vatandaşlıktan Çıkma İşlemi

Vatandaşlıktan Çıkma İşlemi

BULGAR VATANDAŞLIĞINDAN çıkmak ibraz edilmesi gereken belgeler:

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 20’ye esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-3’te örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

14 yaşından gün almamış olanlar ile hukuki ehliyetsiz olan kişiler adından anne ve baba beraber ya da yasal vasi başvurabilir. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından başvurulur. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından başvurulur.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar başvurularını şahsen yaparlar. Dilekçeleri kendileri tarafından imzalanır, anne ve babası tarafından beraber veya yasal vasileri tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından paraflanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından paraflanır.

Vatandaşlık başvurusuna dair ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk iler ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Yabancı vatandaşlığa hak kazanıldığını veya yabancı vatandaşlığın alınmasına dair işlemin başlatılmış olduğunu gösterir belge.

—–4. Yurtdışından sürekli ikamet ettiğini gösterir belge – ikametgah belgesi.

—–5. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–6. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–7. Özgeçmiş

—–8. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–9. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–10. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edemez.

– 14 yaşından gün almamış olanlar için mülakat anne ve babayla beraber veya yasal vasileriyle yapılır. 14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlarla mülakat ebeveynleri veya yasal vasilerinin refakatinde yapılır.