Tag Archives: yatırım

Yatırım+5 Yıl İkamet

YATIRIM üzerinden: Yapılan yatırımlara esasen Bulgaristan Cumhuriyeti’nde ikamet izni aldıktan sonra yasal koşulları yerine getirenlerin Bulgar vatandaşlığına hak kazanmaları için başvuru esnasında ibraz etmeleri gereken belgeler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 12a’ya esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde “süreli” ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izni en az beş (5) yıl üst üste yenilenmiş ve kesintiye uğramamış olmalıdır.

Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen süresiz oturma izni almış olan kişileri aile üyeleri, aile üyelerini gösterir tasdik belgesi ile 1’inci maddeden 14’üncü maddeye kadar belirtilen belgeleri ibraz ederler.

—–4. Yapılan yatırımın türüne bağlı olarak madde 12a’da belirtilen kişilerin ibraz etmesi gereken belgeler:

—–4.1. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen yapılan yatırımları gösterir tasdik belgesi. Tasdik Belgesi, Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen düzene göre Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

—–4.2. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen yapılan yatırımları gösterir diğer tasdik belgesi.

—–4.3. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlen, yapılan yatırımlara dair faaliyetleri gösterir tasdik belgesi.

—–5. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–6. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–7. Geliri olduğunu gösteri belge: iş sözleşmesi, vergi dairesinden onaylı vergi beyannamesi, sosyal ve sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olduğunu gösterir belge.

—–8. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–9. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname

—–10. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–11. Özgeçmiş

—–12. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–13. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–14. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

Yatırım+1 Yıl İkamet

YATIRIM üzerinden: yasal düzenlemelere göre Bulgaristan’da oturma izni almış, yapmış olduğu yatırımları arttırmış ve bir (1) yıl ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 14a’ya esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde “süreli” ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izni en az beş (5) yıl üst üste yenilenmiş ve kesintiye uğramamış olmalıdır.

—–4. Yapılan yatırımın türüne bağlı olarak madde 14a’da belirtilen kişilerin ibraz etmesi gereken belgeler:

—–4.1. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen yapılan yatırımları gösterir Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen tasdik belgesi.

—–4.2. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlen, yapılan yatırımlara dair faaliyetleri gösterir tasdik belgesi.

—–5. Gelirler Milli Müsteşarlığı ve Belediye Başkanlıkları tarafından düzenlenen, kanunun ilgili maddesindeki durumların mevcut olmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–8. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–9. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname

—–10. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–11. Özgeçmiş

—–12. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–13. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–14. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.