Category Archives: Kimler Başvurabilir

5 Yıl İkamete Esasen

İKAMET (OTURMA) İZNİNE esasen: Kanuni dayanağa esasen, genel hükümle Bulgar Vatandaşlığına başvurmak için ibraz edilmesi gereken belgeler:

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 12’ye esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde “süreli” ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izni en az beş (5) yıl üst üste yenilenmiş ve kesintiye uğramamış olmalıdır.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–6. Geliri olduğunu gösteri belge: iş sözleşmesi, vergi dairesinden onaylı vergi beyannamesi, sosyal ve sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olduğunu gösterir belge.

—–7. Bulgaristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgarca diline yeterli seviyede hakim olduğunu gösterir belge veya Bulgaristan’da düzenlenmiş olan orta öğrenim veya lisans diploması aslı veya onaylı sureti.

—–8. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–9. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–10. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–11. Özgeçmiş

—–12. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–13. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–14. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

—–15. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri tarafından düzenlenen, kişinin mevcut vatandaşlığından çıktığını gösterir resmi belge. Vatandaşlık talebinin kabul edildiğini bildirir tebligatın alınmasından itibaren üç (3) yıl içerisinde ibraz edilmelidir.

Kendi vatandaşlığından çıkmaktan muaf olanlar:

– eşi Bulgar vatandaşı olanlar

– Avrupa Birliği üye devletin veya Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasına taraf devletin veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olan kişi

– Bulgaristan Cumhuriyeti ile eş karşılık tesis edilmesine dair anlaşma akdedilmiş olan devletin vatandaşı olan kişi.

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edemez.

Yatırım+5 Yıl İkamet

YATIRIM üzerinden: Yapılan yatırımlara esasen Bulgaristan Cumhuriyeti’nde ikamet izni aldıktan sonra yasal koşulları yerine getirenlerin Bulgar vatandaşlığına hak kazanmaları için başvuru esnasında ibraz etmeleri gereken belgeler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 12a’ya esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde “süreli” ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izni en az beş (5) yıl üst üste yenilenmiş ve kesintiye uğramamış olmalıdır.

Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen süresiz oturma izni almış olan kişileri aile üyeleri, aile üyelerini gösterir tasdik belgesi ile 1’inci maddeden 14’üncü maddeye kadar belirtilen belgeleri ibraz ederler.

—–4. Yapılan yatırımın türüne bağlı olarak madde 12a’da belirtilen kişilerin ibraz etmesi gereken belgeler:

—–4.1. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen yapılan yatırımları gösterir tasdik belgesi. Tasdik Belgesi, Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen düzene göre Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

—–4.2. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen yapılan yatırımları gösterir diğer tasdik belgesi.

—–4.3. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlen, yapılan yatırımlara dair faaliyetleri gösterir tasdik belgesi.

—–5. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–6. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–7. Geliri olduğunu gösteri belge: iş sözleşmesi, vergi dairesinden onaylı vergi beyannamesi, sosyal ve sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olduğunu gösterir belge.

—–8. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–9. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname

—–10. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–11. Özgeçmiş

—–12. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–13. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–14. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

3 Yıl İkamete Esasen

İKAMET (OTURMA) İZNİNE esasen: eş, çocuk, mülteci, insani sığınmacı statüsü veya benzer bir dayanağa esasen oturma izni almış ve üç (3) yıl ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 13, madde 13a ve madde 14’e esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde “süreli” ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izni en az üç (3) yıl üst üste yenilenmiş ve kesintiye uğramamış olmalıdır.

Eş durumundan başvuru yapacak olanlar başvuru tarihinden önce az üç (3) yıl önce Bulgar vatandaşıyla evlendiklerini gösterir evlilik kayıt örneği ve medeni hal tasdik belgesi ibraz ederler.

Mülteciler veya sığınmacı statüsüne sahip olanlar Bulgaristan Cumhuriyeti Mültecileri Devlet Müsteşarlığı tarafından düzenlenmiş olan ve vatandaşlık başvurusunun yapıldığı tarihinden önce az üç (3) yıl önce mülteci veya sığınmacı statüsü aldıklarını gösterir belge ibraz etmelidirler.

İnsani sığınmacı statüsüne sahip olanlar Bulgaristan Cumhuriyeti Mültecileri Devlet Müsteşarlığı tarafından düzenlenmiş olan ve vatandaşlık başvurusunun yapıldığı tarihinden önce az üç (3) yıl önce insani sığınmacı statüsü aldıklarını gösterir belge ibraz etmelidirler.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 13a ve madde 14’teki kişiler Bulgaristan resmi mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı) ibraz ederler.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–6. Geliri olduğunu gösteri belge: iş sözleşmesi, vergi dairesinden onaylı vergi beyannamesi, sosyal ve sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olduğunu gösterir belge.

—–7. Bulgaristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgarca diline yeterli seviyede hakim olduğunu gösterir belge veya Bulgaristan’da düzenlenmiş olan orta öğrenim veya lisans diploması aslı veya onaylı sureti.

—–8. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–9. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–10. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–11. Özgeçmiş

—–12. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–13. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–14. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

—–15. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri tarafından düzenlenen, kişinin mevcut vatandaşlığından çıktığını gösterir resmi belge. Vatandaşlık talebinin kabul edildiğini bildirir tebligatın alınmasından itibaren üç (3) yıl içerisinde ibraz edilmelidir.

Kendi vatandaşlığından çıkmaktan muaf olanlar:

– eşi Bulgar vatandaşı olanlar

– Avrupa Birliği üye devletin veya Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasına taraf devletin veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olan kişi

– Bulgaristan Cumhuriyeti ile eş karşılık tesis edilmesine dair anlaşma akdedilmiş olan devletin vatandaşı olan kişi.

– Mülteci veya insani sığınmacı statüsüne sahip olanlar

– Vatansız olanlar

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edemez.

Yatırım+1 Yıl İkamet

YATIRIM üzerinden: yasal düzenlemelere göre Bulgaristan’da oturma izni almış, yapmış olduğu yatırımları arttırmış ve bir (1) yıl ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 14a’ya esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde “süreli” ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izni en az beş (5) yıl üst üste yenilenmiş ve kesintiye uğramamış olmalıdır.

—–4. Yapılan yatırımın türüne bağlı olarak madde 14a’da belirtilen kişilerin ibraz etmesi gereken belgeler:

—–4.1. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen yapılan yatırımları gösterir Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen tasdik belgesi.

—–4.2. Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ilgili maddesine esasen Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlen, yapılan yatırımlara dair faaliyetleri gösterir tasdik belgesi.

—–5. Gelirler Milli Müsteşarlığı ve Belediye Başkanlıkları tarafından düzenlenen, kanunun ilgili maddesindeki durumların mevcut olmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–8. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–9. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname

—–10. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–11. Özgeçmiş

—–12. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–13. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–14. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

Bulgar Soylu Olanlar

BULGAR SOYLU olanlar: anne veya babası sonradan veya doğuştan Bulgar vatandaşı olan veya Bulgar vatandaşı olarak ölen kişiler, Bulgar vatandaşı tarafından evlat edilenler ile Bulgar soylu olan kişiler ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 15’e esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 15’e esasen yasal dayanakların mevcut olduğunu gösterir kanıtlar:

—–2.1. Yurtdışındaki Bulgarlar Müsteşarlığı tarafından düzenlenen “BULGAR SOYLU” tasdik belgesi.

—–2.2. Evlat edinme işleminin yürürlüğe girdiğini gösteren resmi belge ile evlat edinen kişinin Bulgar vatandaşı olduğunu gösteren belge.

—–2.3. Anne veya babasının Bulgar vatandaşı olduğunu veya Bulgar vatandaşı olarak ölmüş olduğunu gösterir belge.

—–3. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi. Başvuru sahibinin Bulgaristan’da ikamet etmesi durumunda ibraz edilir.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–8. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–9. Özgeçmiş

—–10. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–11. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–12. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

Anne ve/veya Babadan

ÇOCUKLAR: Anne veya babası sonradan Bulgar vatandaşlığı alan veya Bulgar vatandaşı olarak ölmüş olan veya Bulgar vatandaşı tarafından evlat edinilmiş olan, 18 yaşından gün almamış olan kişiler, ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 18’e esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

14 yaşından gün almamış olanlar ile hukuki ehliyetsiz olan kişiler adından anne ve baba beraber ya da yasal vasi başvurabilir.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar başvurularını şahsen yaparlar. Dilekçeleri kendileri tarafından imzalanır, anne ve babası tarafından beraber veya yasal vasileri tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından paraflanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından paraflanır.

Vatandaşlık başvurusuna dair ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk iler ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Ebeveynin veya evlat edinen kişinin Bulgar vatandaşı olduğunu veya ebeveynin Bulgar vatandaşı olarak öldüğünü gösterir resmi belge.

Evlat edinilmiş olanlar, tam evlat edilme işleminin tamamlandığını gösterir belge ibraz etmelidir.

—–4. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–5. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–6. Özgeçmiş

—–7. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–8. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–9. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

14 yaşından gün almamış olanlar için mülakat anne ve babayla beraber veya yasal vasileriyle yapılır.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlarla mülakat ebeveynleri veya yasal vasilerinin refakatinde yapılır.

Ödül Olarak Vatandaşlık

BAKAN TEKLİFİ: Bulgar vatandaşı olmasında yarar görülen kişilerin ilgili bakan tarafından teklif edilmesiyle ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 16’ya esasen

—–1. İlgili bakan tarafından Adalet Bakanına gönderilen yazı.

—–2. Vatandaşlığa alınması teklif edilen kişinin noter onaylı kabul beyanı.

Kabul beyanı 14 yaşından gün almamış olanların adından anne ve baba tarafından beraber imzalanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından imzalanır.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar kabul beyanlarını kendileri imzalar, anne ve babası tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından imzalanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından imzalanır..

Ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk ile ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–3. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi. Kişinin Bulgaristan’da ikamet etmesi durumunda ibraz edilir.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–8. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–9. Özgeçmiş

—–10. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–11. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–12. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

Eskiden Vatandaş Olanlar( Göçmenler )

İADE: Daha önce Bulgar vatandaşı iken Bulgar vatandaşlığını kaybeden veya vatandaşlıktan çıkarılan kişiler, durumlarına göre üç (3) yıl ikamet etmiş olma şartıyla veya oturma izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 26’ya esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

14 yaşından gün almamış olanlar ile hukuki ehliyetsiz olan kişiler adından anne ve baba beraber ya da yasal vasi başvurabilir. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından imzalanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından imzalanır.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar başvurularını şahsen yaparlar. Dilekçeleri kendileri tarafından imzalanır, anne ve babası tarafından beraber veya yasal vasileri tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından paraflanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından paraflanır.

Vatandaşlık başvurusuna dair ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk iler ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. İkamet izni vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce en az üç (3) yıl önce verilmiş olmalıdır.

Atası “Bulgar soylu” olanlar ile vatandaşlıktan çıkartılmış olan kişilerden oturma izni şartı aranmaz.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi. Bulgaristan’da ikamet etmeyenler bu belgeyi ibraz etmezler.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–8. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–9. Özgeçmiş

—–10. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–11. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–12. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

– 14 yaşından gün almamış olanlar için mülakat anne ve babayla beraber veya yasal vasileriyle yapılır.

– 14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlarla mülakat ebeveynleri veya yasal vasilerinin refakatinde yapılır.

Vatandaşlıktan Çıkma İşlemi

BULGAR VATANDAŞLIĞINDAN çıkmak ibraz edilmesi gereken belgeler:

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 20’ye esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-3’te örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

14 yaşından gün almamış olanlar ile hukuki ehliyetsiz olan kişiler adından anne ve baba beraber ya da yasal vasi başvurabilir. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından başvurulur. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından başvurulur.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar başvurularını şahsen yaparlar. Dilekçeleri kendileri tarafından imzalanır, anne ve babası tarafından beraber veya yasal vasileri tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından paraflanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından paraflanır.

Vatandaşlık başvurusuna dair ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk iler ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Yabancı vatandaşlığa hak kazanıldığını veya yabancı vatandaşlığın alınmasına dair işlemin başlatılmış olduğunu gösterir belge.

—–4. Yurtdışından sürekli ikamet ettiğini gösterir belge – ikametgah belgesi.

—–5. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–6. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–7. Özgeçmiş

—–8. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–9. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–10. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edemez.

– 14 yaşından gün almamış olanlar için mülakat anne ve babayla beraber veya yasal vasileriyle yapılır. 14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlarla mülakat ebeveynleri veya yasal vasilerinin refakatinde yapılır.