Tag Archives: anne veya baba

Anne ve/veya Babadan

ÇOCUKLAR: Anne veya babası sonradan Bulgar vatandaşlığı alan veya Bulgar vatandaşı olarak ölmüş olan veya Bulgar vatandaşı tarafından evlat edinilmiş olan, 18 yaşından gün almamış olan kişiler, ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 18’e esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

14 yaşından gün almamış olanlar ile hukuki ehliyetsiz olan kişiler adından anne ve baba beraber ya da yasal vasi başvurabilir.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar başvurularını şahsen yaparlar. Dilekçeleri kendileri tarafından imzalanır, anne ve babası tarafından beraber veya yasal vasileri tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından paraflanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından paraflanır.

Vatandaşlık başvurusuna dair ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk iler ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Ebeveynin veya evlat edinen kişinin Bulgar vatandaşı olduğunu veya ebeveynin Bulgar vatandaşı olarak öldüğünü gösterir resmi belge.

Evlat edinilmiş olanlar, tam evlat edilme işleminin tamamlandığını gösterir belge ibraz etmelidir.

—–4. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–5. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–6. Özgeçmiş

—–7. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–8. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–9. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.

14 yaşından gün almamış olanlar için mülakat anne ve babayla beraber veya yasal vasileriyle yapılır.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlarla mülakat ebeveynleri veya yasal vasilerinin refakatinde yapılır.