İsim Denklik Belgesi Yasal Düzenleme

İsim Denklik Belgesi İçin Yasal Düzenleme

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.NÜV.0.02.02.00-128-136900 17/12/2012

Konu : Denklik Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Açıklama

Göçmen olarak Türkiye’ye gelerek, 2510 sayılı İskan Kanununun 6/B maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanan ve aynı zamanda geldikleri ülke vatandaşı olan kişilerin denklik belgesi taleplerinin nüfus müdürlükleri tarafından karşılanması ve işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.

1- İsim denklik belgesi talebi ilgilinin yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne bizzat ya da bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekillik belgesi ile yazılı olarak yapılacaktır.

2- Nüfus müdürlüğünce; isim denklik belgesi talebinde bulunanın Türk vatandaşlığına alınmadan önceki ad ve soyadının MERNİS veri tabanında bulunup bulunmadığı sorgulanacak, varsa isim denklik belgesi düzenlenerek ilgiliye verilecektir.

3- Veri tabanında önceki ad ve soyadının bulunmaması halinde ise ilgilinin vatandaşı olduğu ülkeye ait kimlik belgesi veya pasaportun noter tasdikli Türkçe çevirisine göre önceki ad ve soyadı bilgisi tamamlandıktan sonra isim denklik belgesi düzenlenecektir.

4- Önceki ad ve soyadı alanındaki bilginin yanlış, hatalı ya da eksik olduğunun iddia edilmesi halinde ilgilinin dilekçesi ve ibraz ettiği önceki ad ve soyadını gösterir belge Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir. Genel Müdürlükçe ilgilinin vatandaşlık dosyası üzerinde yapılacak inceleme neticesinde varsa gerekli düzeltme ve tamamlama yapıldıktan sonra nüfus müdürlüğünce isim denklik belgesi düzenlenecektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir