Tag Archives: 3 Yıl İkamete Esasen

3 Yıl İkamete Esasen

İKAMET (OTURMA) İZNİNE esasen: eş, çocuk, mülteci, insani sığınmacı statüsü veya benzer bir dayanağa esasen oturma izni almış ve üç (3) yıl ikamet etmiş olan kişiler ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 13, madde 13a ve madde 14’e esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–3. Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. Tasdik belgesinde “süreli” ikamet izninin verilmiş olduğu yasal dayanak belirtilir. Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izni en az üç (3) yıl üst üste yenilenmiş ve kesintiye uğramamış olmalıdır.

Eş durumundan başvuru yapacak olanlar başvuru tarihinden önce az üç (3) yıl önce Bulgar vatandaşıyla evlendiklerini gösterir evlilik kayıt örneği ve medeni hal tasdik belgesi ibraz ederler.

Mülteciler veya sığınmacı statüsüne sahip olanlar Bulgaristan Cumhuriyeti Mültecileri Devlet Müsteşarlığı tarafından düzenlenmiş olan ve vatandaşlık başvurusunun yapıldığı tarihinden önce az üç (3) yıl önce mülteci veya sığınmacı statüsü aldıklarını gösterir belge ibraz etmelidirler.

İnsani sığınmacı statüsüne sahip olanlar Bulgaristan Cumhuriyeti Mültecileri Devlet Müsteşarlığı tarafından düzenlenmiş olan ve vatandaşlık başvurusunun yapıldığı tarihinden önce az üç (3) yıl önce insani sığınmacı statüsü aldıklarını gösterir belge ibraz etmelidirler.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 13a ve madde 14’teki kişiler Bulgaristan resmi mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı) ibraz ederler.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.

—–6. Geliri olduğunu gösteri belge: iş sözleşmesi, vergi dairesinden onaylı vergi beyannamesi, sosyal ve sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olduğunu gösterir belge.

—–7. Bulgaristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Bulgarca diline yeterli seviyede hakim olduğunu gösterir belge veya Bulgaristan’da düzenlenmiş olan orta öğrenim veya lisans diploması aslı veya onaylı sureti.

—–8. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–9. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–10. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–11. Özgeçmiş

—–12. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–13. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–14. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

—–15. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri tarafından düzenlenen, kişinin mevcut vatandaşlığından çıktığını gösterir resmi belge. Vatandaşlık talebinin kabul edildiğini bildirir tebligatın alınmasından itibaren üç (3) yıl içerisinde ibraz edilmelidir.

Kendi vatandaşlığından çıkmaktan muaf olanlar:

– eşi Bulgar vatandaşı olanlar

– Avrupa Birliği üye devletin veya Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasına taraf devletin veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olan kişi

– Bulgaristan Cumhuriyeti ile eş karşılık tesis edilmesine dair anlaşma akdedilmiş olan devletin vatandaşı olan kişi.

– Mülteci veya insani sığınmacı statüsüne sahip olanlar

– Vatansız olanlar

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edemez.