Tag Archives: Bulgar Soylu vatandaşlık işlemi

Bulgar Soylu Olanlar

BULGAR SOYLU olanlar: anne veya babası sonradan veya doğuştan Bulgar vatandaşı olan veya Bulgar vatandaşı olarak ölen kişiler, Bulgar vatandaşı tarafından evlat edilenler ile Bulgar soylu olan kişiler ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 15’e esasen

—–1. Bulgar Vatandaşlık Kanunu, Beşinci Bölüm Ek-1’de örneği verilen Matbu Dilekçe.

Dilekçe Bulgarca dilinde yazılmış olmalıdır.

—–2. Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 15’e esasen yasal dayanakların mevcut olduğunu gösterir kanıtlar:

—–2.1. Yurtdışındaki Bulgarlar Müsteşarlığı tarafından düzenlenen “BULGAR SOYLU” tasdik belgesi.

—–2.2. Evlat edinme işleminin yürürlüğe girdiğini gösteren resmi belge ile evlat edinen kişinin Bulgar vatandaşı olduğunu gösteren belge.

—–2.3. Anne veya babasının Bulgar vatandaşı olduğunu veya Bulgar vatandaşı olarak ölmüş olduğunu gösterir belge.

—–3. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi. Başvuru sahibinin Bulgaristan’da ikamet etmesi durumunda ibraz edilir.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–8. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–9. Özgeçmiş

—–10. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–11. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–12. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

AÇIKLAMALAR:

– İbraz edilecek belgelerin uluslararası tasdik-onay işlemleri tamamlanmış, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından onaylı yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

– Başvuru dilekçesi şahsen verilir.

– Mülakat Bulgarca dilinde gerçekleştirilir, çevirmen refakat edebilir.