Ödül Olarak Vatandaşlık

BAKAN TEKLİFİ: Bulgar vatandaşı olmasında yarar görülen kişilerin ilgili bakan tarafından teklif edilmesiyle ikamet izni aranmaksızın ilgili koşulları yerine getirerek başvuru yapabilirler.

Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 16’ya esasen

—–1. İlgili bakan tarafından Adalet Bakanına gönderilen yazı.

—–2. Vatandaşlığa alınması teklif edilen kişinin noter onaylı kabul beyanı.

Kabul beyanı 14 yaşından gün almamış olanların adından anne ve baba tarafından beraber imzalanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından imzalanır.

14 yaşından gün almış olup 18 yaşından gün almamış olanlar kabul beyanlarını kendileri imzalar, anne ve babası tarafından paraflanır. Ebeveynlerden birisinin anne-babalık hakkından men edilmiş olması durumunda hak sahibi ebeveyn tarafından imzalanır. Babanın bilinmediği durumda sadece anne tarafından imzalanır..

Ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda veya çocuk ile ebeveynleri arasında veya çocuk iler yasal vasi arasında anlaşmazlık durumunda dilekçe ekinde ilgili ilçe mahkemesinin kararı da ibraz edilir.

—–3. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan doğum kayıt örneği veya doğum tutanağı sureti.

—–4. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kayıt örneği (sabıka kaydı). İkamet edilen ülkeden alınmalıdır. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–5. Bulgar Savcılık makamları tarafından düzenlenmiş olan, aleyhinde genel türden suça dair ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi. Kişinin Bulgaristan’da ikamet etmesi durumunda ibraz edilir.

—–6. İlgili yabancı devletin yetkili mercileri ve/veya Bulgar mercileri tarafından düzenlenmiş olan Heyet Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen “sağlamdır” raporu. Belgede “Bulgar Vatandaşlığı İçin” ibaresi yer almalıdır.

—–7. Kararname № 1, Ek-4’te örneği verilen Matbu Beyanname.

—–8. İsim değişikliği yapıldıysa bunu gösterir resmi belge ve/veya kişinin birden fazla isme sahip olması durumunda “İsim Denklik Belgesi”.

—–9. Özgeçmiş

—–10. Bir adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

—–11. Kimlik belgesinin (pasaport) fotokopisi.

—–12. Harcın ödendiğini gösterir banka dekontu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir